Home
"WE CAN CHANGE THE WORLD"

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) 1. Etap Uygulamalı Eğitim Kompleksi İnşaatı İle Altyapı-Çevre Düzenlemesi Yapım İşi İhale İlanı

İHALE İLANI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu  “Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) 1. Etap ARGE ve Uygulamalı Eğitim Kompleksi İnşaatı İle Altyapı-Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ” Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1.       İdarenin

a ) Adresi                                                           : ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kalkanlı – Güzelyurt, KKTC

b ) Telefon / Faks Numarası                           : (0392) -6612161 / (0392) 6612169

c) Elektronik posta adresi                               :nccctsatmetu.edu.tr

 

2.       İhale konusu yapım işinin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı                          : Üç Ana Bloktan Oluşan Betonarme ve Çelik Bina İnşaatı, Yol,  Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi, 

b ) Yapılacağı Yer                                         : ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kalkanlı – Güzelyurt, KKTC,

c ) İşe Başlama Tarihi                                 : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.

d ) İşin Süresi                                              : Yer teslimini müteakip 300 (üçyüz) takvim günüdür,

3.      İhalenin 

a ) Yapılacağı Yer                                        : ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlük Binası Zemin Kat, Büyük  

Toplantı Salonu Kalkanlı – Güzelyurt, KKTC

b ) Tekliflerin Sunulacağı Yer                    : ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü, Rektörlük Binası Zemin Kat Kalkanlı – Güzelyurt, KKTC. 

c ) Teklif verme Tarihi – Saati                   :  24.10.2017  - 12:30

 

d ) İhale Tarihi – Saati                              : 1.Oturum; Belgelerin Değerlendirilmesi – 24.10.2017 – 13:30

2.Oturum; Tekliflerin Açılması – 24.10.2017 – 16:30       

 

4.       İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.        İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.     Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu. (Standart Form 1)

4.1.2.     Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. (Standart Form 2)

4.1.3.     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şirketler Yasasına göre Şirket Kuruluş Onay Belgesi

4.1.4.     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Kabz Memurluğu Ve Mukayyitlik Dairesinden alınmış aşağıda belirtilen Onay Belgeleri,

4.1.4.1.  Kanuni ikametgah onay belgesi,

4.1.4.2.  Direktörler kuruluş onay belgesi,

4.1.4.3.  Şirket Hisse durumunu gösteren onay belgesi,

4.1.5.     Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren tasdik memuru tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.6.     İhale dokümanının satın alındığına dair banka alındı belgesi.

4.1.7.     Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname. (Standart Form 5)

4.1.8.     İdari Şartnamenin 10. 11. madde bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname (Standart Form 9)

4.1.9.     İş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyan (Standart Form 10)

4.1.10.   Cezalı olmadığına dair yazılı beyan (Standart Form 13)

4.1.11.   Yer Görme Belgesi (Standart Form 17)

4.1.12.   Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin tasdik memuru/noter onaylı vekaletname ile vekilin tasdik memuru/noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.13.   İsteklice imza ve kaşe edilmiş ihale dosyası (dokümanların tüm sayfaları firma kaşesi ile damgalanacak ve imzalanacaktır.)

4.1.14.   İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhütnamesi (Standart Form 23)

4.2.       Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1.    Bankalardan veya özel finans kurumlarından temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler:

Teklif edilen bedelin % 20’sinden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda KKTC Merkez bankası garantisi altında olan bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış (Gayrinakdi) teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler, (Standart Form 3 ve 4)

İsteklinin   Teklif edilen bedelin en az % 20’si tutarında kullanılmamış nakit kredisi veya Teklif edilen bedelin en az % 20’si kadar kullanılmamış teminat mektubu kredisi olması veya bu iki değer toplamının Teklif edilen bedelin %20’si kadar olması şarttır.

4.3.       Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1.    Teklif vermek isteyen İstekliler İhale tarihinde geçerliliği olan 1. Sınıf Yapı İşi Sınıfı Müteahhitlik Karnesi’nin ve en az 3. Sınıf Teknik İş Sınıfı Müteahhitlik Karnesi’nin tasdik memurundan tasdikli örneği’ni İhale Dosyası içerisinde vereceklerdir. Teklif vermek isteyen İsteklinin 1.Sınıf Yapı İşi Sınıfı Müteahhitlik Karnesine ve en az 3. Teknik İş Sınıfı Müteahhitlik Karnesine aynı anda sahip olması ön şarttır. Bu karnelerden idari Şartnamede açıklanan istisnai durum dışında, yalnız birine sahip olan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacak ve teklif zarfları açılmadan iade edilecektir. İstisnai olarak, ortaklık yapısı biri birine benzer ve İdari Şartnamede detayları açıklandığı şekli ile Grup Şirketlerinin karneleri, bu durumun belgelenmesi şartı ile kabul edilebilecektir.   

4.3.2.     Teklif verecek olan istekliler, son onbeş yıl içerisinde, Teklif edilecekleri Bedelin en az %70’i kadar tutarda ve aşağıda listesi verilen benzer işlerden, tek bir işte İş Bitirme Belgesine haiz olmalıdır. Teklif edilecek bedelin en az %30’ una eşit veya daha büyük birden çok Benzer İş Bitirme Belgesine haiz isteklerinin Benzer İş Bitirme Belgelerinin toplam tutarının yarısı da, tek bir iş gibi değerlendirmeye alınacaktır. İhale edilecek iş için teklif edilecek bedelin %30’undan küçük benzer işler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.3.     İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

a) Adayın aşağıda gösterilen sayı ve nitelikteki teknik personeli inşaat mahallinde bulunduracağına dair "Teknik Personel Taahhütnamesi" vermesi gerekmektedir. (Standart Form 7)

 Adet       Meslek Unvanı                                                                     Mesleki Özelliği   

1       İnşaat Mühendisi                                                                 en az 7 yıl deneyimli

1       Mimar                                                                                   en az 7 yıl deneyimli

1       İnşaat teknikeri/teknisyeni(kesin hesapçı)                      en az 3 yıl deneyimli

1       Makine Mühendisi                                                               en az 5 yıl deneyimli

1       Elektrik Mühendisi                                                               en az 5 yıl deneyimli

1       Topograf (yarı zamanlı)                                                       en az 3 yıl Deneyimli

1       İSG Uzmanı (yarı zamanlı)                                                  en az 3 yıl Deneyimli               

           

4.3.4.   Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

a) İstekliler, ihale konusu işi yerine getirebilmek için işin aşağıda sayı ve niteliği belirtilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için tasdik memuru onaylı taahhütname vereceklerdir. (Standart Form 8)

Adet                       Adı - Cinsi                                               Özelliği                             

1         Prefabrik Şantiye Binası                                          

1         Prefabrik tuvalet                                                      İşçilerin kullanımına için,

1         Ekskavatör (Kazı İşleri Süresince)                        Minimum 1,5 yd3

2         Damperli kamyon(Kazı İşleri süresince)              En az 15 ton kapasiteli

1         Jeneratör                                                                 Minimum 10 KW 

2         Vibratör                                                                   2,5 hp 9-16 Yd3/saat kapasiteli

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler

Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Üniversite binaları, yurt binaları, özelliği olan askeri yapılar ve orduevleri, büyükelçilik binaları, bakanlık binaları, devlet daireleri, alışveriş kompleksleri, kongre merkezleri, müze-sergi-büyük kütüphane binaları, bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları, havaalanları, 1.000 kişinin üzerindeki ibadethaneler, hastaneler, üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri, opera-tiyatro-bale yapıları, konser salonları, tarihi eser restorasyonları, banka binaları, iş merkezleri, büyük postahane binaları, kültür tesisleri, misafirhaneler.

Benzer iş bitirmeler, KKTC İnşaat Encümeni onaylı olacak ve tasdik memuru tasdikli İş Bitirme Belgeleri(Standart Form-12) ve tasdik memuru tasdikli Referans Mektupları (Standart Form 11) ile belgelenecektir.   

İş bitirme belgeleri, “İsteklinin Son Onbeş Yılda Yapmış Olduğu Benzer İşler Bildirisi”nin (Standart Form 15) hazırlanması sureti ile İstekli tarafından İdareye sunulacaktır.

Ortak girişim halinde tamamlanmış işlerin İş bitirme belgeleri, her ortak firmanın kendi hissesi oranında değerlendirmeye alınacaktır. Bu durum ortakların hisse oranları gösteren Sözleşme, Ortak Girişim Beyannamesi ve bunun gibi evraklarla kanıtlanmalıdır. 

5.    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.     İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.     İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü, Rektörlük Binası Zemin Kat Kalkanlı – Güzelyurt, KKTC adresinde ve http://ncc.metu.edu.tr/tr/satinalma-ihale-duyurulari internet adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve aşağıda belirtilen hesap numarasına 1.500 TL.’nin yatırıldığının belgelenmesi sureti ile aynı adresten temin edilebilir.

Türkiye İş Bankası ODTÜ KKTC Şubesi

6822–215 No.lu Vadesiz TL Hesabı

7.2.  İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7.3.  Tüzel Kişiler adına vekâleten ihale dokümanı satın almak isteyen adayların, doküman teslim almaya yetkili olduklarını gösteren belgeleri yanlarında bulundurması ve idare yetkilisine göstermesi zorunludur

8.    Teklifler, Teklif verme tarihi ve saatine kadar ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü, Rektörlük Binası Zemin Kat Kalkanlı – Güzelyurt, KKTC adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.    İstekliler tekliflerini,Teklif mektubu (Standart Form 16) eki Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10.  İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12.  İsteklice imza ve kaşe edilmiş ihale dosyası (dokümanların tüm sayfaları firma kaşesi ile damgalanacak ve  

imzalanacaktır.)

13.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14.  İhale konusu işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.,

 

“İDARİ ŞARTNAME” İÇİN TIKLAYINIZ.

"ZEYİLNAME 1" İÇİN TIKLAYINIZ.

"ZEYİLNAME 2" İÇİN TIKLAYINIZ.

"ZEYİLNAME 2-Ek1" İÇİN TIKLAYINIZ.

"ZEYİLNAME 2Ek2" İÇİN TIKLAYINIZ.